algemene gebruiksvoorwaarden

Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer

Gynca’s (vzw)

Vestigingsadres

Hogenakkerstraat 146
9100 Sint-Niklaas
België

Telefoonnummer

+32 (0)473 85 27 56

E-mailadres

info@gyncas.be (algemene informatie)

webshop@gyncas.be (aankopen)

Ondernemingsnummer

KBO 0760.660.835

Gebruik van de website

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website https://www.gyncas.be.

Deze website gebruiken betekent dat je deze voorwaarden aanvaardt en je ertoe verbindt deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Intellectueel eigendom

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gynca’s is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Gynca’s, tenzij het gaat over linken naar andere websites.

Rechtmatig gebruik

Je verbindt je er onder meer toe om de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken:

 • Je verbindt je ertoe om de website niet zo te gebruiken dat ze wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of minder efficiënt wordt gemaakt.

 • Je verbindt je ertoe om de website niet te gebruiken voor transmissie of posten van computervirussen, voor transmissie of posten van illegaal of onrechtmatig materiaal of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter).

 • Je verbindt je ertoe om de website niet zo te gebruiken dat je inbreuk pleegt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, maar niet beperkt tot, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.

 • Je verbindt je ertoe om de website niet te gebruiken voor posten en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder voorafgaandelijke toestemming van Gynca’s.

Correctheid van informatie

Voor de prijzen op onze website streven wij naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- of typfouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Gynca’s te mogen claimen of te veronderstellen. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.

Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod geven een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Gynca’s streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Gynca’s aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Als er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische, financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden die adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat Gynca’s daarvoor aansprakelijk kan gesteld worden. Raadpleeg altijd een deskundige ter zake voor bijkomende inlichtingen omtrent het op jouw situatie toegespitste advies.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;

 • de eventuele kosten van verzending;

 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand als de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

Herroepingsrecht

Bij levering van producten

 • Als klant draag je de verantwoordelijkheid om het verzendadres juist in te voeren. Je dient deze gegevens te controleren op juistheid. Indien jouw adres niet juist blijkt te zijn, valt dit onder jouw verantwoordelijkheid. Eventuele extra verzendkosten voor het terughalen van het pakket of het verliezen van het pakket, zullen op jou worden verhaald.

 • Bij de aankoop van producten kun je als consument de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag nadat jij het product ontvangen hebt of een vooraf door jou aangewezen en aan Gynca’s bekend gemaakte vertegenwoordiger.

 • Tijdens de bedenktijd ga je zorgvuldig om met het product en de verpakking. Je pakt het product slechts in die mate uit of gebruikt het voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wil houden. Als je van het herroepingsrecht gebruikmaakt, retourneer je het product met alle geleverde toebehoren en - als redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Gynca’s, conform de door Gynca’s verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 • Wanneer je gebruik wil maken van het herroepingsrecht ben je verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Gynca’s. Dat doe je schriftelijk via webshop@gyncas.be. Vermeld in je e-mail uitdrukkelijk dat je de aankoop ongedaan wenst te maken en vermeld ook de volgende gegevens:
  - naam
  - adres
  - telefoonnummer
  - e-mailadres
  - bestelnummer van je aankoop
  - datum van bestelling en ontvangst
  - rekeningnummer

 • Verstuur je pakket naar Gynca’s – Hogenakkerstraat 146, 9100 Sint-Niklaas. Vermeld op de verzending je bestelnummer, adres en e-mailadres.

 • Nadat je kenbaar hebt gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht stuur je het product binnen 14 dagen retour. Je moet kunnen bewijzen dat je de geleverde zaken tijdig hebt teruggestuurd, bijvoorbeeld met een bewijs van verzending.

 • Als je na afloop van de genoemde termijnen niet kenbaar hebt gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht resp. het product niet aan Gynca’s hebt teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten

 • Bij levering van diensten heb je de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

 • Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, richt je je tot de redelijke en duidelijke instructies van Gynca’s, ter zake verstrekt bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering.

Kosten in geval van herroeping

 • Als je gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor jouw rekening.

 • Als je een bedrag betaald hebt, betaalt Gynca’s dit bedrag zo spoedig mogelijk terug, uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping. Op voorwaarde dat het product al terug ontvangen is door Gynca’s of dat je sluitend bewijs van complete terugzending kunt voorleggen. Terugbetaling gebeurt via dezelfde betaalmethode die jij hebt gebruikt tenzij je nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

 • Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door jou zelf ben jij aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

 • Je kunt niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer Gynca’s niet alle wettelijk verplichte informatie verstrekt over het herroepingsrecht; vóór het sluiten van de koopovereenkomst.

Uitsluiting herroepingsrecht

 • Gynca’s kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt alleen als Gynca’s dit duidelijk in het aanbod heeft vermeld, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.

Wijzigingen

Als deze algemene voorwaarden wijzigen, vind je de meest recente versie op deze pagina.

Statistieken

Gynca’s kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar je naar de website gekomen bent, of waarlangs je die verlaat.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. In geval van betwistingen i.v.m. deze website zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.

Privacybeleid en gebruik van cookies

Wij hebben respect voor jouw privacy en het gebruik, bewaren en verwerken van persoonsgegevens. Het gebruik van deze website betekent dat je akkoord gaat met ons privacybeleid. Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vind je in ons privacybeleid.